W dniu 23 lutego 2021 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w Rypinie o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu Grantobiorcy realizującego projekt z zakresu utworzenia klubu młodzieżowego (dot. naboru VI/RPO/EFS/2019)


Protokół z posiedzenia Rady w dniu 23 lutego 2021 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej

Niniejszym informujemy, iż Przewodnicząca Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwołała na dzień 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” dotyczące wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorcę realizującego projekt z zakresu utworzenia klubu młodzieżowego.
Posiedzenie odbędzie w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, przy ul. Koszarowej 3/5 w Rypinie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym członków organów LGD – Zarządu LGD, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli sąsiednich LGD, a także Beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach naszej LSR i osoby zainteresowane wdrażaniem LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Warsztat refleksyjny odbędzie się 15 lutego 2021r. w godz. 13:00 – 18:00.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne wywołane wirusem COVID-19 tegoroczny warsztat refleksyjny odbędzie się w formule on-line

 

Chęć uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem: 505 759 320, 572 352 797 lub na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 11.02.2021 r.

 

Do pobrania:

 - Scenariusz

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

Szanowni Państwo,
Zarząd „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje, iż z uwagi na przeznaczenie budynku, w którym obecnie znajduje się biuro LGD na cele inwestycyjne związane z rewitalizacją, na czas remontu nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin, biuro Lokalnej Grupy Działania będzie znajdowało się pod adresem ul. Koszarowa 3 lokal nr 5, 87-500 Rypin.
Zmiana lokalizacji biura LGD przewidziana jest od 01 stycznia 2021 roku.
Zmianie ulega tylko lokalizacja biura, w związku z powyższym prosimy o zaktualizowanie danych teleadresowych do doręczeń wszelkiego rodzaju korespondencji.
 
 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” działające w oparciu o  Lokalną Strategię Rozwoju zaprasza mieszkańców/przedsiębiorców/NGO z powiatu rypińskiego na indywidualne spotkania informacyjno-doradcze w ramach kawiarenki dla obywateli. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje dotyczące wsparcia dla różnego rodzaju przedsięwzięć za pośrednictwem LGD, prawidłowego sporządzania dokumentacji rozliczeniowych, w tym wniosków o płatność i wiele innych przydatnych informacji.

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

LGD ANKIETUJE!

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zaprasza wszystkie podmioty, które brały udział w działaniach związanych z wdrażaniem LSR tj. w naborach wniosków, wydarzeniach o charakterze promocyjno-informacyjnym, punktach konsultacyjnych, szkoleniach itp. do wzięcia udziału w badaniu oceny jakości i trafności środków przekazu w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych i doradczych.

Zależy nam, aby przekazywane przez nas informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania docierały do jak największego grona potencjalnych wnioskodawców oraz aby były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające potrzebom mieszkańców naszego obszaru.

Wypełnione przez Państwa ankiety będą dla nas doskonałą wskazówką i podpowiedzią co jeszcze możemy usprawnić aby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały jeszcze bardziej Państwa potrzebom.

Informujemy, iż ankiety dotyczące ww. badania są anonimowe i dostępne w wersji papierowej w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.elgd.pl

Zapraszamy do udziału w badaniu.

ANKIETY LGD:

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9VwTzYoWLcdKgJeh-Mi6QLXYJKgvGxn3b5DZ_Ru1cgv2DUQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji

 

Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03OqKeyD8U-mp3Pq1FdR8U0T3wECV4nL_ae-PCdn5xVhOZQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura LGD

 

 

W dniu 16 listopada 2020 roku w Rypinie odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

1. I/RPO/EFRR/2020 w ramach zakresu tematycznego: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług
2. II/RPO/EFRR/2020 w ramach zakresu tematycznego: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów/usług

w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/rekrutacja-ogloszenia-o-naborze/


Numer naboru: 5


dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. osoby 50+
2. kobiety
3. osoby z niepełnosprawnościami
4. osoby długotrwale bezrobotne
5. osoby o niskich kwalifikacjach


dla kogo (obszar): powiat rypiński (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu
rypińskiego)

kiedy: 02.11.2020-19.11.2020
liczba miejsc: 5


UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru pod niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj.

1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
2. pocztą/kurierem na adres biura projektu ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego
3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki
4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia

UWAGA: w ramach kryteriów oceny formalnej weryfikowane jest czy kandydat złożył formularz w odpowiedzi na właściwy nabór (tj. przeznaczony dla danej grupy docelowej oraz dla danego obszaru) – aby zapewnić zgodność w tym zakresie należy dopilnować, by użyć linku do generatora dostępnego bezpośrednio pod ogłoszeniem o wybranym przez kandydata naborze.

 

Plikii do pobrania:

- Prezentacja Webinarium