DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2020 roku - konkurs nr 3/2020


W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2020 na działania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej., Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami została przekazana do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Rypin, dnia 04.06.2020 roku

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 3/2020 – Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 3/2020, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 15.06.2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 na sali konferencyjnej ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

W dniu 7 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr VIII/RPO/EFS/2019 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt „Terenowy Dom Kultury”.

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 to jedyny program mikrodotacji w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej. 

W dniu 27 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr VI/RPO/EFS/2019 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywne integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe, f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przekazujemy do wiadomości pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce odnośnie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020. W piśmie poruszane są m.in. zagadnienia:

 Rypin, 29 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 14.00 r. w sali konferencyjnej znajdującej się przy Urzędzie Gminy Rypin (ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin) celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursu numer VIII/RPO/EFS/2019 - działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.