Rypin, 19.06.2024 r.

 

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej "Katolik" w Rypinie (ulica Tadeusza Kościuszki 10; 87-500 Rypin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
 8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023 – podjęcie uchwał.
 9. Aktualizacja składu osobowego członków zarządu LGD, wynikająca ze zmiany reprezentanta Gminy Wąpielsk – podjęcie uchwały.
 10. Zatwierdzenia i przyjęcie dokumentu: Procedura wybory i oceny operacji w ramach LSR wraz załącznikami w ramach PS WPR – podjęcie uchwały.
 11. Zatwierdzenia i przyjęcie dokumentu: Procedura wybory i oceny grantobiorców wraz z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie, oraz sposób oceny wraz procedura ustalania lub zmiany tych kryteriów wraz załącznikami (EFS PLUS) – podjęcie uchwały.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Dariusz Kolczyński

-//-

                                                                                               Prezes Zarządu

Rypin, 19.06.2024 r.

 

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej "Katolik" w Rypinie (ulica Tadeusza Kościuszki 10; 87-500 Rypin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
 8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023 – podjęcie uchwał.
 9. Aktualizacja składu osobowego członków zarządu LGD, wynikająca ze zmiany reprezentanta Gminy Wąpielsk – podjęcie uchwały.
 10. Zatwierdzenia i przyjęcie dokumentu: Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz załącznikami w ramach PS WPR – podjęcie uchwały.
 11. Zatwierdzenia i przyjęcie dokumentu: Procedura wybou i oceny grantobiorców wraz z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie, oraz sposób oceny wraz procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów wraz załącznikami (EFS PLUS) – podjęcie uchwały.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Dariusz Kolczyński

-//-

                                                                                               Prezes Zarządu

Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach m.in poddziałania 19.2, obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020 w następującym zakresie - w ramach poddziałania 19.2 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Treść aktu prawnego wprowadzającego ww. zmiany do pobrania TUTAJ

Informujemy, iż w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin odbędzie się posiedzenie Rady "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ", dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu LGD nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 10.05.2024 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

433883007 838806768287258 4002256323758983530 n

Zapraszamy na cykl  spotkań informacyjno-konsultacyjnych, na których opowiemy o założeniach nowej strategii rozwoju, zasadach wsparcia oraz terminach planowanych naborów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, w tym m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW.

 

 

 

 

Zapraszamy do zapisywania się do naszej bazy e-mail Lokalnych Liderów z obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, która ma na celu informowanie drogą mailową o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach organizowanych przez LGD.

Niniejsza baza służy zbieraniu adresów e-mail lokalnych liderów z obszaru Gmin i Miasta objętych działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ tj. Gminy Rypin, Miasta Rypin, Gminy Brzuze, Gminy Wąpielsk, Gminy Rogowo, Gminy Skrwilno.

Baza jest tworzona zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 - 2027.

KLIKNIJ W LINK I ZAPISZ SIĘ DO BAZYhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTAUCxXi6YCxdeeA9t7saeTkoKhNFjlAx0WdhYosURFRDkg/viewform?embedded=true

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji projekt kryteriów wyboru operacji, które będą stosowane w procesie oceny i wyboru operacji finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), komponent Wdrażanie LSR.

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji projekt kryteriów wyboru projektów objętych grantem, które będa stosowane w realizowanych przez LGD projektach grantowych finansowanych z  Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 dla priorytetu FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny.