Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznika Plan Działania.

Zmiany wynikają z aktualizacji i dostosowania zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju w następujących zakresach:

Rypin, dnia 19.03.2020 roku

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 2/2020, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 25.03.2020 roku (środa) o godz. 13:00 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2020 w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2020 w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 19.03.2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Mrowińska Magdalena

-//-

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady

 

 

W minioną sobotę (15.02.2020r.) w naszej LGD odbył się kolejny już warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i efektów jakie płyną z możliwości korzystania przez mieszkańców/przedsiębiorców/JST/NGO z różnego rodzaju działań i form wsparcia oferowanych w ramach LSR.

Uczestnicy warsztatu wymieniali się swoimi opiniami na temat korzystania z przedsięwzięć zrealizowanymi z wykorzystaniem środków unijnych oraz dyskutowali między innymi w kwestiach związanych z sytuacja gospodarczą (zwłaszcza problemami zatrudnieniowymi) na obszarze funkcjonowania LGD.

W trakcie warsztatu zaprezentowano wyniki i podsumowania dotychczasowej realizacji stanu LSR oraz funkcjonowania biura i LGD.

Dziękujemy uczestnikom warsztatu za czynny udział w dyskusji i odpowiedzi na szereg pytań wynikających z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz wspólne wypracowanie rekomendacji celem jeszcze lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w kolejnych latach.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

Rypin, 14 lutego 2020 r.

miejscowość, data

 ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 3/2019 - REWITALIZACJA

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwołuję posiedzenie Rady w dniu 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 13:30 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

Rypin, dnia 05.02.2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 1/2020 – Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną.

 

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2020, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 12.02.2020 roku (środa) o godz. 13:00 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 05.02.2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

.

 

 

Mrowińska Magdalena

-//-

                                                                                   Przewodnicząca Rady

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym członków organów LGD – Zarządu LGD, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli sąsiednich LGD, a także Beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach naszej LSR i osoby zainteresowane wdrażaniem LSR przez Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Warsztat refleksyjny odbędzie się 15 lutego 2020r. w godz. 10:00 – 15:00 w sali konferencyjnej w Rypinie,  przy ul. Lipnowskiej 4.

 

Chęć uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem: 505 759 320, 572 352 797 lub na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 13.02.2020 r.

 

Do pobrania:

 - Scenariusz

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

 

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 23.01.2020r. godziny 15:00.

 

POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięć (dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata  2014-2020):

Przedsięwzięcie 3.1.2: Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji.

 

Proponowana aktualizacja wynika z doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji.

W załączeniu projekt lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 14.01.2020 r.

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne    

POBIERZ: Karta uwag