UWAGA! Sprostowanie! 

W związku z omyłką pisarską informujemy, że ostatnim dniem doradztwa punktowanego w ramach naboru wniosków nr 2/2019 jest dzień 22 lipca 2019 r.(tj. poniedziałek)

Przypominamy naszym wnioskodawcom, że jednym z kryteriów punktowanych na etapie oceny i wyboru operacji, zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji i w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, jest doradztwo.

Zgodnie z Regulaminem świadczenia doradztwa przez pracowników Biura, preferuje się Wnioskodawców, którzy korzystali z doradztwa.

Doradztwo punktowane w ramach Lokalnych Kryteriów wyboru operacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu rozumiane jest jako:

- usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (w tym ocena kwalifikowalności w aspekcie LSR);

- doradztwo   osobiste   w   biurze   i/lub udział w spotkaniach informacyjnych   i szkoleniowych poprzedzających nabory wniosków dla beneficjentów w   ramach poszczególnych działań, poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych/liście obecności ,

- w sytuacji, gdy z doradztwa /spotkań informacyjnych i szkoleniowych, w imieniu Wnioskodawcy, korzystały inne osoby np. pełnomocnicy, przedstawiciele     firm consultingowych, doradczych, biur rachunkowych, punkty za ww. kryterium zostaną przyznane, jeśli dana osoba widniejąca w dokumentacji LGD wskazana jest we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej jako osoba do kontaktu.

Punktowane konsultacje wniosków planowanych do złożenia w danym naborze są możliwe w godzinach pracy biura do 22 lipca włącznie.

Ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy w okresie 8-22 lipca jest piątek, 19 lipca 2019 r.

 

 

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją kryteriów oceny i wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej.

Proponowana aktualizacja wynika z dodania i doprecyzowania kryteriów oraz sposobu ich weryfikacji. W załączeniu projekt aktualizacji kryteriów oceny i wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

POBIERZ: kryteria konsultacyjne

POBIERZ: karta uwag

 
Tegoroczna edycja dwóch PIKNIKÓW z LGD, podczas których promowaliśmy wdrażanie naszej Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami 😊. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konkursach, tańcach… i doskonałą zabawę w te piękne i słoneczne czerwcowe popołudnia 😊. Wspólnie z Państwem udowodniliśmy, iż fundusze europejskie są naprawdę na wyciągnięcie ręki 😊 a osiągnięcie „czegoś niemożliwego” to tylko kwestia czasu 😊 .
 
Był czas na zabawę, a teraz pora aby powspominać to co się działo podczas naszej LGD-owej integracji 😊
Zapraszamy do "zwiedzania" fotogalerii z Pikników z LGD 😊 
 
 
 
 
 
 

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gmin wchodzących w skład „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, bez ograniczeń wiekowych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!!

 

 

DO POBRANIA

 

- Deklaracja uczestnictwa

- Regulamin konkursu

- Zgoda na publikację

 

 

Rypin, 12.06.2019 r.


Zawiadomienie
O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali numer 1 Urzędu Gminy Skrwilno, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.