„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Rypin, dnia 27.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2020

Komunikat z dnia: 4.02.2020 r.

Informujemy, iż z przyczyn technicznych powstałych podczas przenoszenia treści ogłoszenia z dokumentu tekstowego na format strony internetowej wystąpił błąd (omyłka pisarska) daty (roku) w polu „Termin składania wniosków” podany w ogłoszeniu o naborze – we wcześniejszej wersji ogłoszenia początkową datą była: 11.02.2019 r. natomiast poprawną datą początkową składania wniosków jest 11.02.2020 r.  

Termin składania wniosków: 11.02.2020 r. - 25.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.