„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rypin, dnia 27.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2020

Komunikat z dnia: 4.02.2020 r.

Informujemy, iż z przyczyn technicznych powstałych podczas przenoszenia treści ogłoszenia z dokumentu tekstowego na format strony internetowej wystąpił błąd (omyłka pisarska) daty (roku) w polu „Termin składania wniosków” podany w ogłoszeniu o naborze – we wcześniejszej wersji ogłoszenia początkową datą była: 11.02.2019 r. natomiast poprawną datą początkową składania wniosków jest 11.02.2020 r.  

Termin składania wniosków: 11.02.2019 r. - 25.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

  1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  2. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów  o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  2 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – stanowią załącznik nr  3 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - 17 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 50.377,00 zł

Kwota EFRROW:  32.054,89 zł

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

 

Intensywność pomocy:

a) nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 

b) nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

•   podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

•   organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 

c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem  planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników - pobierz

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – pobierz

3. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów- pobierz

4. Karta  informacyjna operacji  - pobierz

5. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - pobierz

6. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z

    - Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - pobierz

    - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz

    - Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - pobierz

    - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

7. nstrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) -  pobierz

 

8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

    - Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz

    - Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz

    - Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz

    - Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz

    - Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz

 9. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

    - Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - pobierz

    - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - pobierz

    - Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - pobierz

    - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - pobierz

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – pobierz

11. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” - pobierz

12. RODO – klauzule - pobierz