W dniu 22 grudnia 2017 roku przedstawiciele Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” podpisali umowę UM_SE.433.1.252.2017 o dofinansowanie i realizuje Projekt grantowy RPKP.11.01.00-04-0015/17 pod tytułem „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Projekt dotyczy zakładania, prowadzenia: świetlic środowiskowych; klubów młodzieżowych; innych z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym; usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej; Aktywizację społeczno-zawodową

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin realizacji projektu przewidziany jest od 01.01.2018 do 30.06.2023roku.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- 330 osób (208 kobiet i 122 mężczyzn), a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - 18 osób (11 kobiet i 7 mężczyzn).

Produkty i rezultaty, zakładane do osiągnięcia w ramach realizacji projektu:

 

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 330

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS: 8

Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie: 2

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 18

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym: 64

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym: 300

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych: 30

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie: 6

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 15

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 26

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 169

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca luba gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu: 5

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 13

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu: 45

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu: 7

Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych: 2

Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych: 3

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 20

Wskaźnik efektywności społecznej: 104

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 15

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 000 000,05zł.,

w tym wartość dofinansowania 2 550 000,00zł co stanowi: nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego. 

 

---

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 684 210,60 zł, w tym wartość dofinansowania 2 550 000,00 zł co stanowi: nie więcej niż 95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego. (Wartość projektu zaktualizowana na podstawie zawartych Aneksów)