poziom kolor

Logo LGD GDRP 3Rypin, 9 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez
podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 
na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.