poziom kolor

Logo LGD GDRP 3Rypin, 9 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez
podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P
na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):

3. Rozwój spójności społecznej obszaru "Stowarzyszenia LGD
Gmin Dobrzyńskich Region Północ" do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR:

3.2 Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD
Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR:

3.2.1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich

Oś Priorytetowa 7

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze wniosków (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019, poz. 1167), zwanej dalej: ustawą o RLKS.

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w ,,Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w:

 • Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania oraz
 • „Procedurze przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (dalej: Procedura wyboru i oceny),

stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia.

I. INFORMACJE O NABORZE:

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019).

II. TERMINY:

Termin, od którego można składać wnioski –  23.12.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 20.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – (poziom LGD oraz IZ) - III kw. 2020 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (adres: Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin) w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Kryteria wyboru projektu - Lokalne kryteria wyboru;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014–2020;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków);
 5. Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu[1];
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu[2];
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;

   9 a. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;

   10. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (zip);

   11. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność; w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);

   12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR);

   13. Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;

   14. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;

   15. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

   16. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia);

   17. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1
 5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2
 6. Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

 


[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.