W dniu 27 lutego 2019 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku
z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

  1. I/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe – wpłynął 1 wniosek;
  2. II/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne       z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – wpłynęło 5 wniosków;
  3. III/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno – zawodowa – nie wpłynął żaden wniosek;
  4. IV/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in 2a) usług wzajemnościowych, samopomocowych; 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej – wpłynął 1 wniosek.