W dniu 7 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr VIII/RPO/EFS/2019 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr VI/RPO/EFS/2019 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywne integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe, f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru VI/RPO/EFS/2019 został ponownie wydłużony do 18 maja 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 17 stycznia 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 1C) kluby młodzieżowe, 1F) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym wiąże się z podjęciem rozstrzygnięć w terminie do 17 marca 2020 r.
Ze względu na dużą ilość wniosków w ramach przedmiotowego naboru oraz trwającym stanem epidemii i wynikającymi z tego ograniczeniami, LGD złożyło wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o ponowne wydłużenie proceduralnego terminu 60 dni na dokonanie oceny i wyboru projektów o kolejne 32 dni. Akceptacja niniejszego wniosku umożliwia wybór projektów objętych grantem przez organ decyzyjny LGD najpóźniej w dniu 18 maja 2020 r.
Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru VIII/RPO/EFS/2019 został wydłużony do 18 maja 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 31 stycznia 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  2A) usług wzajemnościowych, samopomocowych, 2B) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 2C) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji wiąże się z podjęciem rozstrzygnięć w terminie do 31 marca 2020 r.

Z uwagi na dużą ilość wniosków w zakresie różnych funduszy jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszone nabory, oraz trwającym stanem epidemii i wynikającymi z tego ograniczeniami, w tym rekomendacjami i apelami płynącymi od Władz Państwowych o ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich kwestii związanych z przemieszczaniem się osób i zaprzestawania organizacji wszelkich spotkań o charakterze wieloosobowym, LGD złożyło wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o ponowne wydłużenie proceduralnego terminu 60 dni na dokonanie oceny i wyboru projektów o kolejne 18 dni. Akceptacja niniejszego wniosku umożliwia wybór projektów objętych grantem przez organ decyzyjny LGD najpóźniej w dniu 18 maja 2020 r.

Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru VIII/RPO/EFS/2019 został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 31 stycznia 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  2A) usług wzajemnościowych, samopomocowych, 2B) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 2C) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji wiąże się z podjęciem rozstrzygnięć w terminie do 31 marca 2020 r.
Z uwagi na dużą ilość wniosków w zakresie różnych funduszy jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszone nabory i ograniczone możliwości personalne dot. weryfikacji  złożonych wniosków, a także obecną sytuacją związaną z występującym zagrożeniem epidemiologicznym, w tym rekomendacjami i apelami płynącymi od Władz Państwowych o ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich kwestii związanych z przemieszczaniem się osób i zaprzestawania organizacji wszelkich spotkań o charakterze wieloosobowym, LGD złożyło wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o wydłużenie proceduralnego terminu 60 dni na dokonanie oceny i wyboru projektów o kolejne 30 dni. Akceptacja niniejszego wniosku umożliwia wybór projektów objętych grantem przez organ decyzyjny LGD najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2020 r.