W dniu 31 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 27 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr XIV/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c)) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 3 sierpnia 2021 roku w Rypinie o godzinie 08:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w celu podjęcia uchwał rekomendujących Zarządowi LGD przesunięcie niewykorzystanych środków pozostałych w wyniku rozstrzygnięcia naboru XI/RPO/EFS/2021 (typ 1e) na zwiększenie alokacji naborów: nr X/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c) oraz
nr XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)) w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 22 września 2021 roku w Rypinie o godzinie 08:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w  celu  aktualizacji  list  projektów  wybranych   w ramach   naborów X/RPO/EFS/2021 (Działania  wspierające  rozwiązania  w  zakresie  organizowania  społeczności  lokalnej  i  animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i  animacji  społecznej–typ 2c)  oraz XII/RPO/EFS/2021 (Działania  na  rzecz  osób  zagrożonych ubóstwem  lub  wykluczeniem społecznym,  w  zakresie  wdrożenia  rozwiązań  z  obszaru  aktywnej integracji   o   charakterze  środowiskowym  takich  jak: kluby  młodzieżowe   (w   tym   z   programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) –typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym –typ 1f)) w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 8 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f))  o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny i wyboru.

DO POBRANIA:
1. Lista projektów zgodnych z LSR w ramach naboru XII/RPO/EFS/2021
2. Lista projektów wybranych w ramach naboru XII/RPO/EFS/2021
3. Wzór odwołania
4. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 8 lipca 2021 r.
5. Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady - Protokół komisji skrutacyjnej.