logotyp rewit

Rypin, 27 lutego 2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

(zamiennie LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19

 

Numer konkursu LGD: 1/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

LSR: Cel ogólny 3 Rozwój spójności społecznej obszaru "Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ" do 2023 r.

 

Cel szczegółowy:

LSR: Cel szczegółowy 3.2 Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

SzOOP Oś 7: Cel szczegółowy 1 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu:

LSR: Przedsięwzięcie 3.2.1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich

 

SzOOP: Typ:  Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Oś Priorytetowa 7

 

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność