Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 4 z dnia 11 grudnia 2021 r. wydłużono terminy składania wniosków o powierzenie grantu w ww. naborach do 20 grudnia 2021 r. do godz. 15:00

Zaktualizowane ogłoszenia o naborze opublikowane są pod następującymi linkami:

Nabór I/RPO/EFRR/2021

http://elgd.pl/elgd3/nabory/rozwijanie-dzialalnosci/aktualne-nabory/710-ogloszenie-o-naborze-i-rpo-efrr-2021-wprowadzenie-na-rynek-nowych-produktow-uslug

Nabór II/RPO/EFRR/2021

http://elgd.pl/elgd3/nabory/rozwijanie-dzialalnosci/aktualne-nabory/711-ogloszenie-o-naborze-ii-rpo-efrr-2021-wprowadzenie-na-rynek-ulepszonych-produktow-uslug 

 

 

Rypin, 23 listopada 2021 r.

(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFRR/2021

Typ projektu: : Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

 Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

                           

ZAKRES TEMATYCZNY:

Cel ogólny LSR:    1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia na obszarze „Stowarzyszenia LGD  Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR: 1.1 Poprawa warunków rozwoju dla powstawania nowych miejsc pracy na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

UWAGA! Komunikat z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Ogłoszenia o naborze wniosków II/RPO/EFRR/2021 (wydłużenie terminu naboru).
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 4 z dnia 11 grudnia 2021 r. wydłużono termin składania wniosków o powierzenie grantu w ww. naborze do 20 grudnia 2021 r. do godz. 15:00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 7 grudnia 2021r.

Termin, do którego można składać wnioski – 20 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2022r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”:                      

Rypin, ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin w  godzinach pracy biura tj. w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Pełna treść ogłoszenia - zmieniona w dniu 14.12.2021 r. (wydłużenie terminu naboru wniosków) TUTAJ

 

Treść ogłoszenia o naborze obowiązująca do 14 grudnia 2021  TUTAJ

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załączniki i materiały dodatkowe:

1. Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem (EFRR)

2. Wniosek o powierzenie grantu;

       2a. Tabele pomocnicze (analiza finansowa projektu)

       2b. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu;

3. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomością;

4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;

5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego przedsiębiorstwa;

6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis;

8. Umowa o powierzenie grantu (wzór)-zip;

9. Wniosek o rozliczenie grantu;

       9a. Instrukcja wypełnienia wniosku o rozliczenie grantu

10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFRR (Regulamin naboru)

11. Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

12. Procedura wdrażania grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

14. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;

 

Komunikat z dn. 10 września 2021 r.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz jej oddziaływaniem na terminy realizacji dostaw towarów i usług będących przedmiotem projektów objętych grantem w ramach naborów I/RPO/EFRR/2020 i II/RPO/EFRR/2020 Zarząd LGD uchwałą z dnia 10 września 2021 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminów naboru (Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFRR), w wyniku której zmianie uległ dopuszczalny graniczny termin realizacji projektów w ramach ww. naborów z 30 września 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. Analogiczny zapis został uwzględniony w treści ogłoszenia o naborze. Aktualna wersja pełnej treści ogłoszenia oraz Regulaminu naboru opublikowane są pod odpowiednimi Ogłoszeniami.

 

Rypin, 23 listopada 2021 r.
(Miejscowość i data)


Ogłoszenie o naborze wniosków


Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2021


Typ projektu: : Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.


„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


ZAKRES TEMATYCZNY:


Cel ogólny LSR: 1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR: 1.1 Poprawa warunków rozwoju dla powstawania nowych miejsc pracy na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

UWAGA! Komunikat z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Ogłoszenia o naborze wniosków I/RPO/EFRR/2021 (wydłużenie terminu naboru).
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 4 z dnia 11 grudnia 2021 r. wydłużono termin składania wniosków o powierzenie grantu w ww. naborze do 20 grudnia 2021 r. do godz. 15:00

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 7 grudnia 2021r.

Termin, do którego można składać wnioski – 20 grudnia 2021r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2022r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”:
Rypin, ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin w godzinach pracy biura tj. w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Pełna treść ogłoszenia - zmieniona w dniu 14.12.2021 r. (wydłużenie terminu naboru wniosków) TUTAJ

Treść ogłoszenia o naborze obowiązująca do 14 grudnia 2021  TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe :

1. Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem (EFRR)

2. Wniosek o powierzenie grantu;

        2a. Tabele pomocnicze (analiza finansowa projektu)

        2b. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu;

3. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu  nieruchomością;

4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;

5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego przedsiębiorstwa;

6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis;

8. Umowa o powierzenie grantu (wzór)-zip;

9. Wniosek o rozliczenie grantu;

        9a. Instrukcja wypełnienia wniosku o rozliczenie grantu

10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objete grantem w ramach EFRR (Regulamin naboru)

11. Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych  „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;;

12. Procedura wdrażania grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;rocedura wdrażania grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

14. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;

 

Szanowni Państwo

z uwagi na złożoność i obszerność dokumentacji jaka wpłynęła w wyniku przeprowadzonych naborów wniosków I/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług oraz II/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów/usług, ograniczone możliwości kadrowe w zakresie weryfikacji, konieczność skorzystania z ekspertów zewnętrznych jak również utrudnione i nieprzewidywalne warunki związane z sytuacją epidemiczną w kraju informujemy, iż 60-dniowy termin na dokonanie oceny i wyboru projektów w ramach niniejszych naborów zostaje wydłużony o 30 dni kalendarzowych.
Tym samym termin dokonania wyboru projektów do dofinansowania wyznacza się do dnia 19 listopada br.
Za utrudnienia przepraszamy.