Rypin, 27 lipca 2020 r.

(Miejscowość i data)

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFRR/2020

 

Typ projektu: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

 Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

                            

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

Cel ogólny LSR: 1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia na obszarze „Stowarzyszenia LGD  Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR: 1.1 Poprawa warunków rozwoju dla powstawania nowych miejsc pracy na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 10 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 21 sierpnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2020 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”:                      

ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin w  godzinach pracy biura tj. w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

1. Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem (EFRR)

2. Wniosek o powierzenie grantu;

       2a. Tabele pomocnicze (analiza finansowa projektu)

       2b. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu;

3. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomością;

4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;

5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego przedsiębiorstwa;

6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis;

8. Umowa o powierzenie grantu (wzór)-zip;

9. Wniosek o rozliczenie grantu;

       9a. Instrukcja wypełnienia wniosku o rozliczenie grantu

10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFRR (Regulamin naboru);

11. Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

12. Procedura wdrażania grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

14. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;