Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (edycja III)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60404

 

Oferty można składać do 28 lipca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59200


Oferty można składać do 21 lipca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58548

Oferty można składać do 16 lipca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 lipca 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 15 lipca 2021 r. oferty cenowej na realizację usługi polegającej na organizacji i realizacji jednodniowej wizyty studyjnej o tematyce kulinarno-turystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu 3 imprez promujących Lokalną Strategię Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin dobrzyńskich Region Północ” oraz „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w formie imprez plenerowych, po jednej imprezie na terenie każdej z trzech gmin należących do obszaru LGD –  Gmina Rypin, Gmina Rogowo i Gmina Skrwilno.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56949

 15 lipca 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

wykonaniu i dostawie do siedziby biura Zamawiającego gadżetów promocyjnych z trwałym znakowaniem w postaci m.in. logo „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” oraz logotypów związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, gwarantujących czytelność wszystkich logotypów/oznaczeń.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55750

Oferty można składać do 1 lipca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

UWAGA! AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2021 r. - w dniu 1 lipca 2021 zapytanie ofertowe dot. dostawy gadżetów z logowaniem zostało zmienione, aktualna wersja została opublikowana na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55750 

Wykaz wprowadzonych zmian do pobrania TUTAJ

Nowy termin składania ofert: 7 lipca 2021 r.

 

12 lipca 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przygotowaniu na terenie mobilnego stoiska punktu informacyjnego LGD atrakcji/animacji dla dzieci i młodzieży (11 lokalizacji na terenie powiatu rypińskiego)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51989

Oferty można składać do 10 czerwca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

14 czerwca 2021 R. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


Wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 3 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej wraz z zapewnieniem usługi cateringowej, dla pracowników biura LGD oraz organów LGD (Rada).


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51738

Oferty można składać do 9 czerwca 2021r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

14 czerwca 2021 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 4 szkoleń w formule on-line z wykorzystaniem zdalnych form komunikacji z zakresu grantów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r. w ramach konkursów ogłaszanych przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w tym z zakresu m.in.: zasad przyznawania grantów, przygotowania wniosków o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów objętych grantem.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39105

Oferty można składać do 31 marca 2021r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

6 kwietnia 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD oraz opracowaniu raportu podsumowującego warsztaty, który będzie stanowił element obowiązkowej ewaluacji działań LGD (zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

Oferty można składać do 30 stycznia 2021r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

3 lutego 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY