Rypin, 11.03.2019 r.

                                                      ROZEZNANIE RYNKU                                 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 18.03.2019r. oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych
i rozliczeniowych dla pracowników biura – pod kątem omówienia w szczególności wniosków i typów działań w zakresie projektów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego, karty weryfikacji wstępnej dokonywanej przez pracowników biura w odniesieniu do ogłaszanych konkursów  w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Rypin, 9 stycznia 2019 r.

Rozeznanie rynku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania:

Organizacja i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD oraz opracowanie raportu podsumowującego warsztaty, który będzie stanowił element obowiązkowej ewaluacji działań LGD (zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Rypin, 20.11.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 27.11.2018r. oferty na:

Przeprowadzenie dwóch szkoleń w zakresie zasad wypełniania wniosków o powierzenie grantu wraz z załącznikami, zasad i kryteriów dostępu, zobowiązań wnioskodawcy wynikających z realizacji projektów grantowych ze środków EFS w ramach RLKS.

Rypin, 20.11.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 27.11.2018r. oferty na:

Przeprowadzenie dwóch szkoleń w zakresie zasad wypełniania wniosków o płatność: ze środków EFRROW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz wniosku o rozliczenie grantu w ramach środków EFS Oś priorytetowa 11.

Rypin, 20.09.2018 r.

 

Rozeznanie rynku

"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

OPRACOWANIA, WYDRUKU I DOSTAWY KALENDARZY ŚCIENNYCH

Rypin, 18 września 2018 r.

 

Rozeznanie rynku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania:

Warsztaty aktywizujące społecznie – rękodzielnictwo, w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów florystycznych dla 60 osób

Rypin, dn. 20.08.2018r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 27.08.2018r. do godz. 14:00 oferty na:

 Organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej 

- wizyta studyjna dwudniowa z noclegiem dla 45 osób w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

Rypin, 30.05.2018 r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 06.06.2018r. oferty na:

 

OPRACOWANIE I WYDRUK BROSZUR

Rypin, 30.05.2018 r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 06.06.2018r. oferty na:

 

OPRACOWANIE I WYDRUK ULOTEK

 

Rypin, 10.05.2018 r.

 

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 18.05.2018r. oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych dla 2 pracowników biura wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych - ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych