Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD oraz opracowaniu raportu podsumowującego warsztaty, który będzie stanowił element obowiązkowej ewaluacji działań LGD (zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

Oferty można składać do 30 stycznia 2021r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

3 lutego 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z planowanymi naborami w ramach projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9354

Oferty można składać do 9 października 2020 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

15 października 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 4 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej wraz zapewnieniem usługi cateringowej, w tym:
1. 3 szkolenia dla wnioskodawców dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz
2. 1 szkolenie dla pracowników biura LGD dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych
z zakresu grantów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246834 

Oferty można składać do 29 maja br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

4 czerwca 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rypin, 06.05.2020 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

NIP: 8921434967

REGON: 340165717

KRS: 0000254737

……………………………….

(Zamawiający)

 

 

 

 

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 15 maja 2020 r. oferty na:

 

OPRACOWANIE, WYDRUK I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ULOTEK I BROSZUR

Lp

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Broszura 

2500 szt.   

- format A4, składana do A5,

- dwustronny zadruk (CMYK 4/4)

- papier kreda mat min. 130g,

- opracowanie projektu graficznego na podstawie uwag i sugestii Zamawiającego, wydruk po akceptacji projektu przez Zamawiającego i dostawa do siedziby Zamawiającego

- treść merytoryczna broszury i logotypy (unijne + logo LGD) zostaną przesłane wybranemu Wykonawcy drogą elektroniczną

2.

Ulotka

2500 szt.

- format DL,

- dwustronny zadruk (CMYK 4/4)

- papier kreda połysk min. 170g,

- opracowanie projektu graficznego na podstawie uwag i sugestii Zamawiającego, wydruk po akceptacji projektu przez Zamawiającego i dostawa do siedziby Zamawiającego

- treść merytoryczna ulotki i logotypy (unijne + logo LGD) zostaną przesłane wybranemu Wykonawcy drogą elektroniczną

Termin realizacji: do 19 czerwca 2020 r.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- cena brutto (suma za wykonanie broszur i ulotek) – 100%

Forma płatności:
‒ przelew bankowy po realizacji zamówienia, termin zapłaty nie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku

  

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w terminie do 15 maja 2020 r.

 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub na adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

3. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi wykonawca.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Warunki wyboru wykonawcy usługi:

  • na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę
  • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn.
  • W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert o tej samej najkorzystniejszej cenie, o wyborze oferenta zadecyduje data wpływu oferty.

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania: Dariusz Trojakowski – Specjalista ds. wdrażania LSR, tel. 505 759 320, 572 352 797, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz oferty cenowej
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

Wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych z trwałym znakowaniem w postaci m.in.: logo „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” oraz logotypów związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego[1], o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, gwarantujących czytelność wszystkich logotypów/oznaczeń.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244095

 

19 maja 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 


[1] Zgodnie z zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji znajdującymi się Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności dostępnym pod adresem: http://mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/promocja%20i%20komunikacja/21.07.2017%20aktualizacja%20Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu 3 imprez promujących Lokalną Strategię Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin dobrzyńskich Region Północ” oraz „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w formie imprez plenerowych, po jednej imprezie na terenie każdej z trzech gmin należących do obszaru LGD – Gmina Skrwilno, Gmina miasta Rypin, Gmina Rogowo.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239043 

 

7 kwietnia 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przygotowaniu na terenie mobilnego stoiska punktu informacyjnego LGD atrakcji/animacji dla dzieci i młodzieży (6 lokalizacji na terenie powiatu rypińskiego)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234768

Oferty można składać do 4 marca 2020r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

9 marca 2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD oraz opracowaniu raportu podsumowującego warsztaty, który będzie stanowił element obowiązkowej ewaluacji działań LGD (zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228404 

Oferty można składać do 30 stycznia 2020r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

4 lutego 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z planowanymi naborami w ramach projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216512

 

Oferty można składać do 18 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 listopada 2019 r.- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

 

przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z planowanymi naborami w ramach projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216512

 

Oferty można składać do 18 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu szkolenia w formie merytoryczno-warsztatowej z zakresu grantów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r. w ramach konkursów ogłaszanych przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w tym z zakresu m.in.: zasad przyznawania grantów, przygotowania wniosków o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów objętych grantem, wraz z zapewnieniem usługi cateringowej.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215987

Oferty można składać do 14 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 listopada 2019 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY