Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z planowanymi naborami w ramach projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216512

 

Oferty można składać do 18 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 listopada 2019 r.- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

 

przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z planowanymi naborami w ramach projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216512

 

Oferty można składać do 18 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu szkolenia w formie merytoryczno-warsztatowej z zakresu grantów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r. w ramach konkursów ogłaszanych przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w tym z zakresu m.in.: zasad przyznawania grantów, przygotowania wniosków o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów objętych grantem, wraz z zapewnieniem usługi cateringowej.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215987

Oferty można składać do 14 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 listopada 2019 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu 5 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej wraz z zapewnieniem usługi cateringowej, dla pracowników biura LGD oraz organów LGD (Rada).

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215386

 

Oferty można składać do 13 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 listopada 2019 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Rypin, 10 października 2019 r.

ROZEZNANIE RYNKU – 10 października  2019 r.

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 18.10.2019 r. oferty na dostawę 12 namiotów turystycznych zgodnie z załączonym zapytaniem.

Treść zapytania do pobrania TUTAJ

Rypin, 14 sierpnia 2019 r.

ROZEZNANIE RYNKU – 14 sierpnia 2019 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 21.08.2019 r. oferty na dostawę 12 namiotów turystycznych zgodnie z załączonym zapytaniem.

Treść zapytania do pobrania TUTAJ

Rypin, 17.06.2019 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”,

ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

NIP: 8921434967

REGON: 340165717

KRS: 0000254737

……………………………….

(Zamawiający)

 

 

 

 

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 26 czerwca 2019 r. oferty na:

 

OPRACOWANIE, WYDRUK I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ULOTEK I BROSZUR

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przygotowaniu na terenie mobilnego stoiska punktu informacyjnego LGD atrakcji/animacji dla dzieci i młodzieży (6 lokalizacji na terenie powiatu rypińskiego)

 

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19351

 

18 czerwca 2019 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

Wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych z trwałym znakowaniem w postaci: logo „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” oraz logotypów związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego[1], o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, gwarantujących czytelność wszystkich logotypów/oznaczeń.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/19201

AKTUALIZACJA Z DN. 06.06.2019 R.

 W dn. 6 czerwca 2019 r. dokonano korekty treści zapytania ofertowego. Zakres zmian wskazany jest w ogłoszeniu zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności w sekcji: TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA. 

Zaktualizowane zapytanie i załączniki znajdują się pod skorygowanym ogłoszeniem, dostępnym pod tym samym adresem jak pierwotna wersja ogłoszenia, tj:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/19201

UWAGA! 

AKTUALIZACJA Z DN. 07.06.2019 R.

 W dn. 7 czerwca 2019 r. dokonano korekty treści zapytania ofertowego. Zakres zmian wskazany jest w ogłoszeniu zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności w sekcji: TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA. 

Zaktualizowane zapytanie i załączniki znajdują się pod skorygowanym ogłoszeniem, dostępnym pod tym samym adresem jak pierwotna wersja ogłoszenia, tj:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/19201

 

18 czerwca 2019 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


[1] Zgodnie z zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji znajdującymi się Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności dostępnym pod adresem: http://mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/promocja%20i%20komunikacja/21.07.2017%20aktualizacja%20Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu 5 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej wraz zapewnieniem usługi cateringowej, w tym:

  1. 4 szkolenia z zakresu grantów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r. w ramach konkursów ogłaszanych przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w tym z zakresu m.in.: zasad przyznawania grantów, przygotowania wniosków o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów objętych grantem;
  2. 1 szkolenie z zakresu zasad przyznawania wsparcia i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/18750

 

6 czerwca 2019 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu 2 imprez promujących Lokalną Strategię Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin dobrzyńskich Region Północ” oraz „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w formie imprez plenerowych, po jednej imprezie na terenie każdej z dwóch gmin należących do obszaru LGD – Gmina Wąpielsk i Gmina Brzuze.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/18258

AKTUALIZACJA Z DN. 16.05.2019 R.

 W dn. 16 maja 2019 r. dokonano korekty treści zapytania ofertowego. Zakres zmian wskazany jest w ogłoszeniu zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności w sekcji: TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA. 

Zaktualizowane zapytanie i załączniki znajdują się pod skorygowanym ogłoszeniem, dostępnym pod tym samym adresem jak pierwotna wersja ogłoszenia, tj:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/18258

 

28 MAJA 2019 R. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY