Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru VI/RPO/EFS/2019 został wydłużony do 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 17 stycznia 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 1C) kluby młodzieżowe, 1F) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym wiąże się z podjęciem rozstrzygnięć w terminie do 17 marca 2020 r.
Ze względu na dużą ilość wniosków w ramach przedmiotowego naboru, LGD złożyło wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o wydłużenie proceduralnego terminu 60 dni na dokonanie oceny i wyboru projektów o kolejne 30 dni. Akceptacja niniejszego wniosku umożliwia wybór projektów objętych grantem przez organ decyzyjny LGD najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2020 r.  

Nabór I/RPO/EFS/2018 - GRANTY NA DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Szczegółowe warunki realizacji usług opiekuńczych w formie ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH: