Szczegółowe warunki realizacji usług opiekuńczych w formie ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH:

1. Świetlica środowiskowa jest traktowana jako placówka wsparcia dziennego realizowana zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Wytycznych w obszarze społecznego wskazano, iż m.in. w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE):

a) porozumiewanie się w języku ojczystym;

b) porozumiewanie się w językach obcych;

c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

d) kompetencje informatyczne;

e) umiejętność uczenia się;

f) kompetencje społeczne i obywatelskie;

g) inicjatywność i przedsiębiorczość;

h) świadomość i ekspresja kulturalna.

2. Usługi społeczne, w szczególności usługi opiekuńcze są realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne (w przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych).

3. Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie świetlic środowiskowych polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowotworzonych placówek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek.

4. Wsparcie istniejących świetlic środowiskowych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach.

5. W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w świetlicach środowiskowych, beneficjenci będą zobowiązani do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.