W dniu 10 czerwca 2022 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 3/2022 w zakresie: Zachowania dziedzictwa lokalnego.

Dokonano uzupełnienia Protokołu Komisji Skrutacyjnej o brakującą jedną stronę dotyczącą szczegółowego zestawienia przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru operacji nr D/02/2018. Brak w/w strony wynikł z problemu technicznego urządzenia skanującego.

DO POBRANIA:

1. Protokół Komisji skrutacyjnej - pobierz 

Na posiedzeniu Rady "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w dniu 10.07.2017r. w wyniku wezwania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.07.2017r. Rada dokonala stosownego skorygowania błędu rachunkowego w związku z przeprowadzoną oceną i wyborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 2/2017 na działanie w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego" oraz podjęła uchwałę nr EFRROW/IV/59/17 korygującą uchwałę nr EFRROW/II/36/17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” oraz konkurs nr 2/2018 na działanie w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.