Rypin, 30 grudnia 2019 r.

(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: IX/RPO/EFS/2019

Typ projektu: TYP 3. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ, 
W TYM: DZIAŁANIA ANIMACYJNE, BUDOWA I ROZWÓJ LOKALNYCH PARTNERSTW PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I INNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

 Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

        

ZAKRES TEMATYCZNY :

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r

Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny  

 

Rypin, 30 grudnia 2019 r.

(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: VIII/RPO/EFS/2019

 

Typ projektu: TYP 2. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.:

A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH,

B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,

C) INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

 Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

        

ZAKRES TEMATYCZNY :

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r

Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny    

poziom kolor EFS

Logo LGD GDRP 3

Rypin, 12 grudnia 2019 r.

(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: VI/RPO/EFS/2019

Typ projektu: TYP 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:
C)KLUBY MŁODZIEŻOWE,

F)INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

ZAKRES TEMATYCZNY :

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r

Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny

poziom kolor EFS

Logo LGD GDRP 3

Rypin, 12 grudnia 2019 r.

(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: VII/RPO/EFS/2019

Typ projektu: TYP 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:
E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA,

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY :

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r

Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny

poziom kolor EFS

Logo LGD GDRP 3

    Rypin, 12 grudnia 2019 r.
(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: V/RPO/EFS/2019

Typ projektu: TYP 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:
B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY :

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r
Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.
Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny