a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Rypin, dnia 01.04.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2022

Termin składania wniosków: 19.04.2022 r. - 04.05.2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Koszarowa 3/5A , 87-500 Rypin

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz zalecane jest załączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zakres tematyczny obejmuje wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - 14 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 23 729,14 EURO

( 94 916,56 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Kwota EFRROW: 60 395,40 zł

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Intensywność pomocy:

a) nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

b) nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

• podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców,

• organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

· Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników - pobierz

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – pobierz

3. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów- pobierz

4. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – pobierz

5. Karta informacyjna operacji - pobierz

6. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 4z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - pobierz

- Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – pobierz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 15 listopada 2021 r. (wersja 4z) - pobierz

8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz

- Załącznik 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - (.pdf) – pobierz

9. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - pobierz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - pobierz

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – pobierz

11. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” - pobierz

12. RODO – klauzule - pobierz

b