W dniu 21 maja 2019 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie, o godz. 14:00, odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu nr 1/2019 (
nr konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19) z zakresu: „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji z ramach LSR zamieszczamy:

  • listę projektów zgodnych z LSR,
  • listę projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków),
  • protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestu zostały określone w części trzeciej - opis procesów zachodzących w LGD – RPO WK-P 2014-2020 dokumentu „Procedura przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ””

Do pobrania:

Lista projektów zgodnych z LSR

Lista projektów wybranych

Protokół z posiedzenia Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady LGD - protokół komisji skrutacyjnej

Wzór protestu.