Rypin, dnia 30.11.2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP 1

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

                          

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego    

  

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  20.12.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 11.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”                    

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin.

w godzinach pracy biura tj. poniedziałek - piątek od 7.00-15.00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.elgd.pl i wypełnić elektronicznie.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone podpisem i datą),

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do Biura LGD.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną należy złożyć w 2 egzemplarzach

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wniosku.

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:

- O grant mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 • Świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) [1].

 

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru mogą być osoby spełniające poniższe kryteria[2]:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

W ramach projektu odbiorcami wsparcia muszą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Nie przewiduje się możliwości realizacji wsparcia wyłącznie dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może uzyskać wsparcia w projekcie wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są uczestnikami projektu. Uczestnik projektu należący do grupy otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym musi być otoczeniem uczestników danego projektu.

Obie grupy muszą pochodzić z terenu objętego LSR (osoby zamieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

Na etapie realizacji projektu grantobiorca będzie zobowiązany do zweryfikowania miejsca zamieszkania uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności.

Uczestnikami projektu są osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (wsparcie możliwe jest tylko na rzecz wskazanej bezpośrednio w projekcie grupy docelowej). Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wskaźników oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:

 1. spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem lub oświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę fizyczną do udziału w projekcie. W poniższej tabeli wskazany został opis grup docelowych projektu wraz ze opisem rekomendowanego sposobu weryfikacji przynależności do danej grupy i podgrupy. Przy czym obowiązkiem grantobiorcy jest upewnienie się, że dany uczestnik projektu spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu poprzez uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia/orzeczenia/opinii/innego dokumentu, który potwierdza przynależność do danej grupy/podgrupy lub uzyskanie oświadczenia uczestnika o przynależności do danej grupy/podgrupy w sytuacji, gdy uzyskanie zaświadczenia/orzeczenia/opinii/innego dokumentu nie jest możliwe. Za poprawne zakwalifikowanie uczestnika do projektu odpowiada grantobiorca. Zakwalifikowanie do projektu osób, które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności może wiązać się z uznaniem całego lub części dofinansowania za niekwalifikowalne i może podlegać obowiązkowi zwrotu przekazanego dofinansowania do LGD „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
 2. uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp., potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.

Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest przez grantobiorcę bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu, przy czym jeżeli charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu – kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 9 153,32[3].

 

VI. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” oraz projekcie grantowym LGD „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”. Obie grupy wskaźników są wskaźnikami obligatoryjnymi, a więc muszą zostać wypełnione w formularzu wniosku o dofinansowanie. Jeśli w jakimś przypadku nie dotyczą danego projekt, to we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać wartość 0 (np. dany projekt może nie obejmować wsparciem osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wówczas przy wskaźniku „Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” należy wstawić wartość 0). Obowiązkiem wnioskodawcy jest wskazać jakie wartości wskaźników planuje osiągnąć w ramach swojego projektu. Nazwy wskaźników, jednostki miary, definicje, sposób pomiaru oraz planowana wartość do osiągnięcia w ramach naboru prezentuje poniższa tabela: 

 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU (OBLIGATORYJNE DLA KAŻDEGO PROJEKTU)

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Definicja wskaźnika[br1] 

Źródło weryfikacji

Wartość planowana do osiągnięcia w ramach naboru wniosków

WSKAŹNIKI PRODUKTU (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

 

osoba

Wskaźnik odnosi się do  osób spełniających definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodną z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Źródło pomiaru: umowa z uczestnikiem wraz z zaświadczeniem

(oświadczeniem) potwierdzającym status osoby wykluczonej np. z ośrodka pomocy społecznej.

Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie przez uczestnika lub w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia.

20

WSKAŹNIKI PRODUKTU – PROJEKT GRANTOWY

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

osoba

Wskaźnik odnosi się do osób spełniających definicję osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodną z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Źródło pomiaru: listy obecności, umowa z uczestnikiem wraz z oświadczeniem, że jest on członkiem otoczenia osoby wykluczonej biorącej udział w projekcie.

Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w projekcie lub w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia w ramach projektu. 

 

3

WSKAŹNIKI REZULTATU – PROJEKT GRANTOWY

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących  po zakończeniu projektu

sztuka

Oznacza liczbę wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu objętego grantem.

Źródło pomiaru: arkusz organizacyjny, rejestr miejsc, regulamin organizacyjny

Sposób pomiaru: do 4 tygodni następujących po zakończeniu projektu. 

 

20

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

osoba

Oznacza liczbę wspartych osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające pozyskanie wiedzy tj.: dyplom, certyfikat, zaświadczenie, opinia prowadzącego zajęcia/trenera.

Sposób pomiaru: do 4 tygodni następujących po opuszczeniu uczestnika projektu objętego grantem

2

 

 

 

VII. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA

 

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VIII. ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 200 000,00 PLN.

 

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA  NA PROJEKTY  OBJĘTE  GRANTEM W RAMACH EFS

 

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS,  stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie internetowej LGD (www.elgd.pl) oraz w biurze LGD. 

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD[4] ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

 1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,
 2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,
 3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne.

Wezwanie:

 1. zawiera informację dla wnioskodawcy, co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
 2. powinno być wysłane niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji wstępnej wniosku i w formie pisemnej,
 3. może być dostarczone:
 1. za pomocą nadania[5] (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub
 2. za pomocą szybkich dostępnych środków komunikacji, tj. poczta elektroniczna osoby wskazanej do kontaktu we wniosku o powierzenie grantu [6]
 3. Grantobiorcy przez pracownika LGD za potwierdzeniem odbioru pisma przez Grantobiorcę.

Wymagana jest zwrotna informacja o odebraniu wezwania.

Grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru pisma w sprawie złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień, w formie odrębnego pisma[7], wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia[8].

Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje protest.

Pismo stanowić będzie załącznik do Karty weryfikacji wstępnej wniosku.

Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania pomocy (brak możliwości odwołania).

 

Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wydłuża 45 –dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny i wyboru o 7 dni.

 

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

 

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” czynnego poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00-15.00

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami 505 759 320, 572 352 797 , w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

 

Załączniki i materiały dodatkowe:

1. Wniosek o powierzenie grantu

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016.

4. Umowa o powierzenie grantu

5. Procedura naboru, oceny i wyboru grantów

6. Karta oceny zgodności projektu z LSR;

7. Karta oceny projektu według kryteriów wyboru;

8. Kryteria wyboru projektu;

9. Formularz wniosku o rozliczenie grantu;

10. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” – odnośnik na stronę www.elgd.pl;

11. OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

12. Katalog stawek maksymalnych;

13. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9;

14. Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej;

15. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

16. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS.

17 . Zasady udzielania doradztwa

 


[1] Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS stanowiących załącznik nr 16 do Ogłoszenia.

[2] Definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2017 r.

[3] W przypadku projektów, w których wartość w przeliczeniu na jednego uczestnika zostanie przekroczona, Rada w wyniku ustalania kwoty wsparcia będzie obniżała całkowitą wartość projektu.

[4] Zarząd LGD wzywa do złożenia dokumentów/wyjaśnień na etapie weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu.

[5] Do podpisywania pisma wzywającego Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień/dokumentów uprawniony jest prezes lub wiceprezes Zarządu LGD.

[6] Wymagane wówczas potwierdzenie odczytania wiadomości.

[7] LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień/dokumentów, a nie do zmiany zapisów we wniosku o powierzenie grantu.

[8] Na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia dowodów oraz składania wyjaśnień, niezbędnych do oceny i wyboru projektu, zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.