W dniu 29 sierpnia 2019 roku przedstawiciele Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” podpisali umowę Umowa o dofinansowanie i realizują Projekt grantowy „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw” nr RPKP.07.01.00-04-0024/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 2 105 263,16 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 2 000 000,00 zł co stanowi: nie więcej niż: 95,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Projekt zakłada, iż wsparcie otrzyma 20 mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru działania LSR.

 

 

W dniu 22 grudnia 2017 roku przedstawiciele Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” podpisali umowę UM_SE.433.1.252.2017 o dofinansowanie i realizuje Projekt grantowy RPKP.11.01.00-04-0015/17 pod tytułem „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Projekt dotyczy zakładania, prowadzenia: świetlic środowiskowych; klubów młodzieżowych; innych z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym; usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej; Aktywizację społeczno-zawodową

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin realizacji projektu przewidziany jest od 01.01.2018 do 30.06.2023roku.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- 330 osób (208 kobiet i 122 mężczyzn), a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - 18 osób (11 kobiet i 7 mężczyzn).

Produkty i rezultaty, zakładane do osiągnięcia w ramach realizacji projektu:

 

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 330

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS: 8

Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie: 2

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 18

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym: 64

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym: 300

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych: 30

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie: 6

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 15

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 26

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 169

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca luba gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu: 5

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 13

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu: 45

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu: 7

Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych: 2

Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych: 3

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 20

Wskaźnik efektywności społecznej: 104

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 15

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 000 000,05zł.,

w tym wartość dofinansowania 2 550 000,00zł co stanowi: nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego. 

 

---

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 684 210,60 zł, w tym wartość dofinansowania 2 550 000,00 zł co stanowi: nie więcej niż 95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego. (Wartość projektu zaktualizowana na podstawie zawartych Aneksów)

 

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana.

W dniu 24.02.2017 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0010/16 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_EF.433.1.006.2016. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 553 155,73 zł i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie nie większej niż: 525 495,73 zł, co stanowi: nie więcej niż 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

  

 

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana.

W dniu 18.06.2019 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0004/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_EF.433.1.081.2019. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 732 580,20 zł i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie nie większej niż: 1 645 951,19 zł, co stanowi: nie więcej niż 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

 

 

 

18.09.2017r. w Toruniu, Przedstawiciele 6 partnerskich LGD (LGD „Dolina Drwęcy”, "LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ", "LGD Pojezierze Brodnickie”, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD „Podgrodzie Toruńskie”) podpisali umowę na realizację projektu pn. „PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa”- organizacja żywych spotkań z historią.

Projekt zakłada organizację 38 spotkań, po 1 w każdej z gmin wchodzących w skład partnerskich LGD. W okresie od maja do października 2018r. na obszarach LGD Partnerów projektu odbędą się spotkania podczas których odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentować będą wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości.

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności regionu oraz walorów turystycznych obszaru  działania Partnerów projektu wśród jego mieszkańców i turystów, aktywizacja społeczności przyczyniająca się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej poprzez organizację spotkań o charakterze historyczno-kulturowym, pokazów tematycznych.                 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju Lokalnych Grup Działania – Partnerów Projektu.