Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ obejmuje swoim działaniem teren powiatu rypińskiego to jest Gminy wiejskie: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk oraz Gmina miejska Rypin.

Działamy od 2006 roku i czynnie wspieramy rozwój naszego obszaru realizując Lokalną Strategię Rozwoju, która ukierunkowana jest na inicjowanie i wzmacnianie oddolnych więzi, aktywizowanie lokalnej społeczności do działań oraz szeroko pojęty rozwój społeczno-gospodarczy obszaru.

W obecnej perspektywie finansowej na zaplanowane w Strategii działania dysponujemy budżetem
w wysokości ponad 17 mln złotych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Punktem wyjścia do realizowanych przez nas przedsięwzięć i projektów są zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne i przyrodnicze naszego obszaru, dlatego katalog realizowanych inicjatyw jest obszerny
i uwzględnia wszystkie sfery jego funkcjonowania.

Nasze LGD to fundusze unijne w zasięgu ręki…

Realizujemy wsparcie na rozwój istniejących i powstawanie nowych firm, tworzenie i utrzymanie infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej, zachowanie i promocję lokalnego dziedzictwa, edukację ekologiczną, rewitalizację społeczno-gospodarczą oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje, wydajemy materiały informacyjno-promocyjne, zajmujemy się konsultacjami i doradztwem.

Wspieramy, animujemy, zrzeszamy.

 

 

Podkategorie