Celem szkolenia jest przybliżenie uczetnikom szkoleń zasad formalnych i merytorycznych przyznania pomocy i realizacji projektów/operacji w ramach naborów wniosków organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zgodnie z harmonogramem naborów, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów przyznania pomocy w danym zakresie tematycznym, sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantu zobowiązań wnioskodawcy wynikających z zawartej umowy, jak również procesu rozliczania projektu/operacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

Warunki, zasady i sposób ubiegania się o granty w ramach typów projektów:
- 1b) świetlice środowiskowe,

- 1c) kluby młodzieżowe,

- 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

- 1e ) aktywizacja społeczno zawodowa,


- 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe,

- 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

- 2c) inne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji społecznej),

 

- 3. działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczo ścispołecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (ekonomia społeczna) w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym


- ogólne warunki i zasady ubiegania się o grant, z szczególnym uwzglę dnieniem podstaw prawnych udzielania wsparcia i realizacji projektu omawianego typu, kryteriów zgodności z LSR, RPO W K-P na lata 2014 2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru projektów;

- grupa docelowa projektu objętego grantem wraz ze sposobem weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu;

- obowiązkowe w skaźniki produktu i rezul tatu oraz wskaźniki własne wnioskodawcy wraz ze wskazaniem i omówieniem sposobu i czasu ich pomiaru;
- konstruowa nie budżetu projektu (zagadnienia kwalifikowalności wydatków, katalog stawek maksymalnych);

- wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej (w formie warsztatowej);

- dobre praktyki przykłady możliwych do zrealizowania działań w ramach każdego z typu projektów; 

- najczęściej popełniane błędy w procedurze aplikowania o grant w ramach danego typu;

- omówienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 


Na nasz konkurs wpłynęło łącznie 110 prac. Komisja konkursowa po dłuuuugiej weryfikacji wyłoniła laureatów.

W I kategorii wiekowej tj. klasa 0-1
Imię i nazwisko Miejscowość 
I Julia Furmańska, Radziki Małe 5 (praca nr 2)
II Aleksandra Foksińska, Radziki Duże 3 (praca nr 14)
III Marta Suszyńska, Radziki Duże 3 (praca nr 22)

W II kategorii wiekowej tj. klasa 2-4

I Natalia Topolewska, Czumsk Mały 3 (praca nr 29)
II Zuzanna Wiśniewska, Radziki Duże 3 (praca nr 11)
III Aleksandra Brzezińska, Rumunki Likieckie 3 (praca nr 17)

W III kategorii wiekowej tj. klasa 5-6
I Maria Żółtowska, Radziki Duże (praca nr 3)
II Hanna Brokos, Kowalki 3 (praca nr 26)
III Zuzanna Maszkiewicz, Bielawki (praca nr 12)

W IV kategorii wiekowej tj. klasa 7-8
I Kamila Siudowska, Rumunki - Łapinóż (praca nr 1)
II Adam Malanowski, Mościska (praca nr 14)
III Wiktoria Stolarska, Rak (praca nr 19)

Zwycięskie prace dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/…/1lPjgH399tY0Z9qLAgwFHanmatUiGe86R

O terminie wręczenia nagród poinformujemy niebawem.

Gratulujemy :) !

 

 

 

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięć (dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata  2014-2020):

Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego

 

Proponowana aktualizacja wynika z doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji.
W załączeniu projekt lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 24.10.2019 r. do godz. 15:00

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne  

POBIERZ: Karta uwag

dofinansowane z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020)

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 17.10.2019r. godziny 15:00.

 

POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2: "Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw" z RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (oś 7).

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 03.10.2019r. do godziny 15:00.

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne  

POBIERZ: Karta uwag

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją kryteriów oceny i wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej.

Proponowana aktualizacja wynika z dostosowania dokumentu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 30.09.2019 r. do godziny 14:00.

  

POBIERZ: kryteria konsultacyjne

POBIERZ: karta uwag

 

Gminny Ośrodek Kultur w Jeżewie Już po raz drugi w ramach projektu JO KOCIEWIE JE W JEŻEWIE
Organizuje:


II REGIONALNY KONKURS RĘKODZIELNICZY:
w kilku kategoriach takich np. jak:
- dziewiarstwo – technikami na bazie włóczki, kordonka, sznurka itp.
- formy przestrzenne – rzeźbienie w drewnie, gipsie, glinie, a także w korzeniach i w porożu itp.
- formy inne – np. wiklina papierowa, tekstylia, elementy naturalne itp.


Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć zestaw 2 prac z tej samej kategorii. Tematyka prac konkursowych, powinna w miarę możliwości nawiązywać do folkloru, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki regionu Kociewie. Regulamin: https://jezewo.eu/news/content/6528


II REGIONALNY KONKURS KULINARNY
Na kociewską potrawę regionalną, z wykorzystaniem regionalnych produktów - w tym roku na daniem konkursowym będzie brukwianka - czyli zupa z brukwi. Konkurs odbędzie się w trakcie Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru.

 

Czym jest RKG?


To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Partnerem regionalnym jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”.


Cel konkursu?
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
Do kiedy trwa konkurs?


Wnioski w konkursie przyjmowane są do 7.10.2019 do godz. 12:00 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronach: https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs i http://www.stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse Tam też znajdują się dokumenty konkursowe: zasady konkursu, wzór wniosku, kryteria oceny formalnej i kryteria oceny merytorycznej.
W jakiej wysokości są przyznawane granty?


Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.


Kto może ubiegać się o dotacje?