Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 1.10.2018r.


POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie, to już druga edycja!

W ubiegłym roku wpłynęło.....tylko??.. 121 prac?  W tym roku liczymy na 200? Dacie radę?
Nagrodami będzie sprzęt elektroniczny i publikacja nagrodzonych prac w specjalnie wydanym kalendarzu na rok 2019.
A więc do dzieła!
Bo przecież - z funduszami unijnymi za pan brat☝️

???

 

Pliki do pobrania:

- Deklaracja

- Regulamin

 

                                                                                                Rypin, dnia 03.08.2018 roku

 

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 4/2018 zwołuję posiedzenie Rady w dniu 10.08.2018 roku (piątek) o godz. 14:30 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 4/2018 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 4/2018 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 03.08.2018 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

 

Mrowińska Magdalena

-//-

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                             

Za nami już wszystkie tegoroczne przepełnione słońcem wizyty naszego LGDowskiego mobilnego punktu informacyjno-konsultacyjnego, podczas których promowaliśmy Fundusze Europejskie i rozmawialiśmy z Państwem między innymi na tematy związane z możliwością ubiegania się o dofinasowanie  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na działania sprzyjające aktywizacji mieszkańców naszego obszaru, dofinansowań do tworzenia nowych działalności i wsparcia rozwoju już istniejących firm.

W tym roku przygodę z Funduszami Europejskiemu rozpoczęliśmy 05.05.2018r. Ekologiczną Majówką w Mieście Rypin a uwiecznieniem naszej trasy była wizyta 22.07.2018r. w Skrwilnie podczas Pucharu Ziemi Dobrzyńskiej w NORDIC WALKING.

Dziękujemy wszystkim za obecność przy naszym stoisku oraz wspólną integrację zwłaszcza podczas mini quizów o LGD i LSR, które jak zwykle cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców w każdym wieku ?. 

W odpowiedzi na nabór ogłoszony na w/w stanowisko pracy dokumenty aplikacyjne złożyło 3 kandydatów, z czego 2 spełniło wymogi konieczne określone w ogłoszeniu i w związku z tym 2 kandydatów zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonej w drugim etapie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami a także uzyskanej większej ilości punktów z przygotowanego zestawu pytań sprawdzających, któremu każdy kandydat został poddany oraz posiadanego większego doświadczenia w zakresie funduszy unijnych Komisja wybrała kandydaturę Pani Wiolety Biler, zam. Okalewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Wioleta Biler spełniła wszystkie wymagania i oczekiwania pracodawcy niezbędne do wykonywania obowiązków na ogłoszonym stanowisku pracy. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczenia funduszy unijnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Prezes Zarządu

Dariusz Kolczyński

 

      
Rypin, 17.07.2018r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin

tel. 505 759 320, 572 352 797

 

Zarząd „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. wdrażania LSR

Informacja o warunkach pracy:

Wymiar czasu pracy: pełen etat na okres 3-ch miesięcy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Termin rozpoczęcia pracy: od 01 sierpnia 2018 r.

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego ze środków unijnych

- doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu co najmniej 1 projektu finansowanego ze środków unijnych

- znajomość zagadnień związanych z RLKS

- praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Programu Leader.

 

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych

- doświadczenie w obsłudze klienta

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

- samodyscyplina i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

- prawo jazdy kat. B

- kreatywność

- wysoka kultura osobista

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

- organizacja naborów wniosków i obsługa związana z naborem w ramach realizacji LSR w tym obsługa Rady LGD,

- przyjmowanie i rejestracja wniosków   o dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie LSR,

- współpraca z Urzędem Marszałkowskim przy organizacji   i realizacji naborów wniosków,

- udzielanie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach Wdrażania LSR,

- przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD związanych z wdrażaniem LSR,

- realizacja przedsięwzięć określonych w LSR, w tym monitorowanie stanu wskaźników przewidzianych do osiągnięcia w ramach LSR,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w szczególności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kompletność dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z realizacją projektu,

- organizacja szkoleń, konferencji, spotkań, zaplanowanych w ramach aktywizacji mieszkańców,

- wykonywanie innych obowiązków pracowniczych zleconych przez przełożonego, określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD,

- dokonanie weryfikacji wstępnej każdego wniosku złożonego w danym naborze, które nie stanowi oceny operacji należącej do wyłącznej kompetencji Rady LGD

 

Zakres odpowiedzialności:

- za prawidłowy przebieg poszczególnych zadań zaplanowanych do realizacji

- wybór najkorzystniejszych ofert

– prawidłowe przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady

- przeprowadzenie naboru zgodnie z harmonogramem konkursów i procedurą oceny wniosków

- za prawidłowy rejestr świadczonego doradztwa

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys zawodowy (CV);

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;

6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych.

 

Dodatkowe informacje:

1. kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

2. list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą w terminie do 25.07.2018 roku, do godz. 15.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Specjalista ds. wdrażania LSR na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za termin wpływu aplikacji uznaje się datę wpływu pod wskazany adres.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap - ocenie dokumentów złożonych przez kandydatów. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, spełniającymi wymagania konieczne.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.elgd.pl, oraz przekazana telefonicznie.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Rypin, 09.07.2018 r.


Zawiadomienie
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23.07.2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rypinie z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie rezygnacji p. Wiolety Biler z członkostwa w Radzie LGD, oraz uzupełnienie jej składu – podjęcie uchwał.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
-//-
Dariusz Kolczyński

 

 

Rypin, dnia 02.07.2018 roku

 

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 3/2018 zwołuję posiedzenie Rady w dniu 09.07.2018 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2018 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2018 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 02.07.2018 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

Mrowińska Magdalena

    -//-

                                                                                   Przewodnicząca Rady